| Kasvillisuuskartoitus | Linnustoselvitykset | Uhanalaistutkimukset | Natura 2000 arvioinnit | Kalastotutkimukset
 
  Natura 2000 arvioinnit

Natura 2000 verkosto on EU:n luontodirektiiviin perustuva koko unionin laajuinen suojelualueverkosto. Mikäli Natura 2000 kohteen alueelle tai sen läheisyyteen suunnitellaan hanketta, joka todennäköisesti merkityksellisesti heikentää Natura 2000 alueen luonnonarvoja, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä aikutukset(Luonnonsuojelulaki,1096/1996, 65 §).

Natura 2000 kohteita on kahta päätyyppiä: SPA alueet, jotka perustuvat EU:n lintudirektiiviin ja SCI alueet, jotka perustuvat luontodirektiiviin. Vaikutusarvioinnissa arvioidaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia kohteen niille luonnonarvoille, joiden perusteella sitä on ehdotettu Natura 2000 verkostoon. SPA alueilla päähuomio on alueen linnustossa (lintudirektiivin liitteen I lajit sekä aluetta säännöllisesti käyttävät muuttolinnut) ja SCI alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyypeillä ja liitteen II lajeilla. Luontotyyppien, linnuston ja muun eliöstön suotuisan suojelun tason liittyessä kiinteästi toisiinsa, on usein aiheellista tarkastella vaikutuksia kaikkiin luonnonarvoihin.