| Kasvillisuuskartoitus | Linnustoselvitykset | Uhanalaistutkimukset | Natura 2000 arvioinnit | Kalastotutkimukset
 
  Uhanalaistutkimukset

Uhanalainen ja arvokas kasvi- ja eläinlajisto* on oleellinen osa kohteen luontotietoa. Olemassa olevat tiedot kohteen uhanalaisesta lajistosta selvitetään viranomaisten ylläpitämistä tietokannoista, eläin- ja kasvimuseoista, jne. Tarvittaessa näitä tietoja täydennetään maastossa tehtävillä selvityksillä.

Usein uhanalaisselvitykset rajoittuvat linnustoon ja putkilokasveihin sekä liito-oravaan, mutta tarvittaessa voidaan selvittää myös muiden ryhmien lajistoa, esimerkiksi perhoset, kovakuoriaiset, jäkälät tai sammalet.

* Rassi, Pertti, Alanen, Aulikki, Kanerva, Tiina & Mannerkoski, Ilpo (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. - Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 432 s.

* EU luontodirektiivin (Council Directive 92/43/ETY) liitteen II lajit