| Kasvillisuuskartoitus | Linnustoselvitykset | Uhanalaistutkimukset | Natura 2000 arvioinnit | Kalastotutkimukset
 
  Linnustoselvitykset

Nimensä mukaisesti linnustoselvityksellä selvitetään tietyn alueen linnusto joko linjalaskenta - tai kartoituslaskentamenetelmällä. Useimmiten selvitetään samanaikaisesti sekä pesimälinnusto että alueella levähtävät muuttolinnut.

Linnustoselvityksissä tärkeää on kartoittajan vahva lajintuntemus, maastotyön toteuttaminen oikea-aikaisesti käyttäen yleisesti tunnettuja ja toistettavia menetelmiä* sekä tulosten selkeä raportointi. Keskeisiä inventoitavia lajeja ovat EU:n lintudirektiivin ** liitteessä I mainitut lajit, sen artiklassa 4 mainitut muuttolinnut sekä uhanalaiset lajit***. * esimerkiksi Koskimies, P. 1994. Linnuston seuranta ympäristöhallinnon hankkeissa – Ohjeet alueelliseen seurantaan. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja B, 18

** Council Directive 79/409/ETY

*** Rassi, Pertti, Alanen, Aulikki, Kanerva, Tiina & Mannerkoski, Ilpo (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. - Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 432 s.