| Kasvillisuuskartoitus | Linnustoselvitykset | Uhanalaistutkimukset | Natura 2000 arvioinnit | Kalastotutkimukset
 
  Kasvillisuuskartoitus

Kasvillisuuskartoituksella selvitetään tietyn alueen kasvillisuus. Selvitys voi olla yleistasoinen, jolloin selvitetään alueen kasvillisuustyypit, mahdolliset luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan suojeltavat luontotyypit, metsälain mukaiset (1093/1996) kohteet, vesilain (264/1961) suojelemat alueet, EU luontodirektiivin (Council Directive 92/43/ETY) liitteen I luontotyypit ja muut arvokkaat kohteet. Selvitystyö perustuu vahvaan maastokokemukseen ja siinä käytetään dokumentoituja ja luotettavia menetelmiä (esim.*).

Yleistasoisessa kasvillisuuskartoituksessa kuvataan kohteen tyypillinen kasvilajisto sekä erikseen havaittu arvokas ja uhanalainen lajisto. Yksityiskohtaisessa kasvillisuusselvityksessä kartoitetaan tietyn kohteen haluttu lajisto tarkasti, esim. kaikki uhanalaiset kasvilajit tai selvitetään tietyn uhanalaisen lajin esiintymistä alueella.

* Pääkkönen, P. ja Alanen. A. (2000). Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje. Suomen ympäristökeskuksen moniste

* Airaksinen, O. ja Karttunen, K. (1998). Natura 2000 –luontotyyppiopas. Ympäristöopas nro. 46